Video van Sint links zijn kosteloos; we ontvangen geen commissie van deze winkel.
Video van Sint Kortingscode

Video van Sint kortingscodes

Kortingscodes van Video van Sint Nederland ✂ tot wel €15.00 korting in Juli 2024 ✅ 4 aanbiedingen en kortingscodes bij Video van Sint

Acties Video van Sint • Verloopt over 8 dagen
Pak €8.35 korting op je bestelling dankzij de Video van Sint kortingscode
Bekijk aanbieding
566 maal gebruikt
Acties Video van Sint • Verloopt over 5 dagen
Krijg tot €10.00 korting op persoonlijke videoberichten bij Video van Sint
Bekijk aanbieding
136 maal gebruikt
Acties Video van Sint • Verloopt over 4 dagen
Een Video van Sint cadeaubon voor maar €15.00
Bekijk aanbieding
77 maal gebruikt
Acties Video van Sint • Verloopt over 7 dagen
Krijg bij jouw Video van Sint DVD en download GRATIS recepten van Bakpiet
Bekijk aanbieding
4 maal gebruikt

Als je op zoek bent naar een voordelige deal bij Video van Sint, ben je bij kortingscouponcodes.nl aan het juiste adres. Een kortingscode of promotiecode van Video van Sint is een speciale code bestaande uit letters of cijfers die je kunt gebruiken bij het afrekenen op de website van Video van Sint. Het enige wat je hoeft te doen, is deze code in het daarvoor bestemde veld plakken, en voilà, je bespaart direct op je aankoop!

Deze couponcodes bieden allerlei soorten kortingen, zoals vaste bedragen, percentages van je totale aankoopbedrag, gratis verzending, en nog veel meer, afhankelijk van de actie van de verkoper. Je komt ze ook wel tegen onder verschillende namen, zoals promotiecode, kortingscode, aanbiedingscode, geschenkcode, digitale kortingsbon, en andere variaties.

Video van Sint deelt deze kortingsbonnen als een blijk van waardering voor hun klanten, om het winkelen op hun website nóg aantrekkelijker te maken. Vaak vind je deze codes niet direct op de website van de winkel zelf, maar ze worden verspreid via partnerprogramma's zoals die van ons, of ze worden gedeeld in nieuwsbrieven en blogposts. Soms kom je ze zelfs tegen in gedrukte advertenties en andere vormen van reclame.

En als je geen zin hebt om het internet af te struinen op zoek naar de beste deals, dan ben je hier aan het juiste adres! Op kortingscouponcodes.nl verzamelen we duizenden promotiecodes voor online winkelen op één plek. Het enige wat jij hoeft te doen, is de kortingscode kopiëren en plakken in je winkelwagentje, of klikken op een link van onze site om de code automatisch toe te passen. Zo wordt online shoppen nog leuker! Alle Video van Sint kortingscodes, promotiecodes en aanbiedingen worden regelmatig bijgewerkt, dus je bent altijd verzekerd van de beste deals op 20 Juli 2024.

De meest ingewisselde Video van Sint kortingscodes

Korting:Omschrijving:Vervaldatum:
€8.35Video van Sint Korting Pak €8.35 korting op je bestelling 2024-07-28
€10.00Video van Sint Korting Krijg tot €10.00 korting op persoonlijke videoberichten 2024-07-25
€15.00Video van Sint Korting €15.00 2024-07-24

Geschiedenis van Video van Sint kortingcodes.

Dit laat je het aantal Video van Sint kortingcodes van de afgelopen maanden zien, wat je kan helpen te zien wanneer je het meest waarschijnlijk codes op onze website kunt vinden.
KortingscodeAanbieding
Beste korting Baby's en kinderen

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes

en overeenkomsten zoals bepaald in deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Herroepingsrecht: het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 tot en met 3 van het Burgerlijk Wetboek;

Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met De Video van Sint B.V.;

Klantenservice: de klantenservice van De Video van Sint B.V. als bedoeld in artikel 9.2 van deze algemene voorwaarden. De gegevens van de klantenservice zijn vermeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen De Video van Sint B.V. en de Klant met betrekking tot het Product die (elektronisch) tot stand komt via de Webshop;

Product: de DVD of Stream/Download "Video van Sint" die een persoonlijk videobericht bevat welke tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;

Site: www.videovansint.nl

De Video van Sint B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

Webshop: de Webshop van De Video van Sint B.V. op de Site;

Artikel 2 - Gegevens De Video van Sint B.V.

Rechtspersoon: De Video van Sint B.V.

Handelsnamen: Video van Sint, De Video van Sint B.V.

Telefoonnummer: 033-2024409

Bezoekadres/Klantenservice: Stationsplein 12, 1211 EX Hilversum

Bereikbaarheid: tussen 13.00 en 17.00

E-mailadres: info@videovansint.nl

KvK-nummer: 67136532

BTW-identificatienummer: NL856845449B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Video van Sint B.V. op de Site en op elke Overeenkomst. Alvorens een bestelling kan worden geplaatst of een aanbod kan worden geaccepteerd door de Klant, dient de Klant expliciet akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden, door op de hiervoor bestemde 'ja' knop te klikken.

3.2 De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op de Site op een zodanige wijze dat deze algemene voorwaarden door de Klant op eenvoudige wijze kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de Klant zullen deze algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. De afbeeldingen van het Product zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden Product. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Video van Sint B.V. niet.

4.3 De prijs van het Product wordt weergegeven in Euro's en is inclusief BTW.

4.4 De kosten van verzending van het Product zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden apart in het aanbod op de Site vermeld. De kosten van aflevering en de beschikbare betalingswijzen zijn weergegeven op de Site. Indien verzending plaatsvindt naar een adres buiten Nederland zijn daaraan extra kosten verbonden.

Artikel 5 - De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de Klant.

5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Video van Sint B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3 Indien De Video van Sint B.V. goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.4 Het aanbod van De Video van Sint B.V. geldt zolang de voorraad strekt.

5.5 De Video van Sint B.V. zal de Overeenkomst archiveren en op aanvraag daarvan een kopie aan de Klant verschaffen, mits deze aanvraag door De Video van Sint B.V. is ontvangen binnen één (1) jaar na de totstandkoming van de Overeenkomst.

5.6 Het Product is overeenkomstig specificaties van de Klant tot stand gebracht, duidelijk persoonlijk van aard en verzegeld. Het Herroepingsrecht is derhalve op grond van artikel 7:46d lid 4 sub a onder 1 en 2 en sub c Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. De Klant heeft dus niet het recht om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Artikel 6 - Betaling

6.1 De Video van Sint B.V. zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen ten aanzien van de elektronische betaling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Video van Sint B.V. te melden.

6.2 Betalen met Afterpay. Indien u kiest om te betalen met AfterPay, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van AfterPay: https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/algemene-voorwaarden-nl

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan De Video van Sint B.V. kenbaar heeft gemaakt.

7.2 De termijn van levering als weergegeven op de Site is indicatief. De Klant zal niet gerechtigd zijn tot schadevergoeding en/of om de Overeenkomst te ontbinden indien voormelde leveringstermijn is overschreden, tenzij de leveringstermijn op zodanige wijze is overschreden dat de Klant in redelijkheid niet meer geacht kan worden aan de Overeenkomst gebonden te zijn. In geval van een rechtsgeldige ontbinding, als hiervoor bepaald, zal De Video van Sint B.V. het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Het Product is voor risico van de Klant vanaf het moment van bezorging.

Artikel 8 - Intellectueel Eigendom

8.1 Van alle op deze website aanwezige ontwerpen, desissins en designs of delen daarvan ligt het auteursrecht bij De Video van Sint B.V. De ontwerpen mogen daarom niet worden vermenigvuldig door middel van druk, kopie of op welke andere (digitale) wijze dan ook, zonder toestemming van De Video van Sint B.V. Bij overtreding worden gerechtelijke stappen ondernomen.

8.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de door De Video van Sint B.V. geleverde Producten, blijven te allen tijde bij De Video van Sint B.V. of haar licentiegevers berusten. De Klant is niet gerechtigd, behoudens na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Video van Sint B.V., de door De Video van Sint B.V. geleverde Producten te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen.

Artikel 9 - privacy en gebruikersvoorwaarden

De Video van Sint B.V. zal ten aanzien van persoonsgegevens van de Klant handelen conform het bepaalde in het privacyreglement. De Klant staat er jegens De Video van Sint B.V. voor in dat hij niet in strijd handelt of zal handelen met de gebruiksersvoorwaarden.

Artikel 10 - Klachtenregeling; geschillen

10.1 Indien een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant zo spoedig mogelijk nadat hij dit ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken De Video van Sint B.V. daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Indien de Klant daartoe niet tijdig overgaat, verliest de Klant alle rechten ter zake van de tekortkoming vanwege non-conformiteit.

10.2 Klachten kunnen worden ingediend door het zenden van een brief aan de Klantenservice. Bij De Video van Sint B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door De Video van Sint B.V. beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal De Video van Sint B.V. binnen de termijn van 14 dagen antwoorden door middel van een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een inhoudelijk antwoord kan verwachten.

10.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is de Rechtbank te Utrecht bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Op Overeenkomsten tussen De Video van Sint B.V. en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 - Klanten actie

11.1 De actie is uitsluitend bedoeld voor klanten die een videobericht hebben besteld via www.videovansint.nl in het jaar 2021.

11.2 Iedere klant ontvangt een persoonlijke website-link. Zodra er 3 videoberichten zijn besteld via deze website-link stort De Video van Sint B.V. het aankoopbedrag van de order terug op de rekening van de klant.

11.3 Wanneer de klant zelf besteld via haar eigen website-link, wordt deze bestelling niet geteld als zijnde een besteld videobericht.

11.4 Uitbetaling vindt plaats in de maand december.

11.5 De Video van Sint B.V. behoud het recht om de uitbetaling te annuleren, wanneer De Video van Sint B.V. vermoed dat er door de klant op onjuiste manier wordt omgegaan met de actie.

11.6 Het aantal bestelde videoberichten via de unieke website-link wordt geregistreerd door het plaatsen van een cookie bij de bezoeker die op de website-link klikt. Mocht de bezoeker onverhoopt zijn cookie-instellingen hebben aangepast waardoor opslaan niet mogelijk is, dan kan de bestelling niet worden geregistreerd en is De Video van Sint B.V. hier niet voor verantwoordelijk.

11.7 De actie loopt t/m 5 december 2021.

11.8 Bij deze actie wordt het Last Cookie Counts principe gehanteerd. Dit betekend dat de bestelling wordt toegekend aan de website-link die de bezoeker als laatste heeft gebruikt bij het bezoeken van de website, waarna de bestelling is geplaatst. Het cookie wordt hierbij maximaal 30 dagen opgeslagen op de computer van de bezoeker.

11.9 De klant krijgt de kans om het aankoopbedrag van al haar bestelde videoberichten terug te verdienen. Voor ieder videobericht gelden dezelfde voorwaarden.

11.10 Bestellingen waarbij gebruik is gemaakt van een gratis code zijn uitgesloten van deze actie.

Artikel 12 - Video/Foto-wedstrijd

12.1 De Video/Foto-wedstrijd is uitsluitend bedoeld voor klanten die een videobericht hebben besteld via www.videovansint.nl in het jaar 2021.

12.2 Om deel te nemen aan de Video/Foto-wedstrijd dient de klant 1 of meerdere video's in te sturen waarbij het kind of de kinderen het persoonlijke videobericht van Sinterklaas bekijken.

12.3 Deelnemen kan t/m 14 december 2021

12.4 Door het insturen, plaatsen of uploaden van de inzending, worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop -voor zover deze bij de deelnemer berusten- overgedragen aan De Video van Sint B.V.. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de inzending niet mogelijk is, verstrekt de deelnemer hierbij aan De Video van Sint B.V. een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de inzending. Hierbij doet de deelnemer jegens De Video van Sint B.V. afstand van alle eventuele aan de deelnemer toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de inzending is De Video van Sint B.V. bevoegd (delen van) de inzending onbeperkt te gebruiken en te (laten) exploiteren via welke media en in welke (aangepaste) vorm dan ook, waaronder in het TV programma via internet, social media of nieuwe toekomstige exploitatievormen.

12.5 Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content (teksten, video's, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun inzending. De Video van Sint B.V. is voor deze Videowedstrijd gevrijwaard van eventuele claims van derden.

12.6 Deelnemer geeft door zijn/haar deelname toestemming dat ingezonden video's geheel of gedeeltelijk kunnen worden bewerkt, verfilmd en/of gepubliceerd via alle denkbare media en dragers en kunnen worden gebruikt voor de publiciteit rond Video van Sint.

12.7 Elke deelnemer verleent tevens zijn/haar (onvoorwaardelijke) toestemming tot exploitatie van zijn/haar naam en portret in verband met de exploitatie van de content ten behoeve van Video van Sint.

12.8 De deelnemer gaat akkoord met het feit dat beslissingen omtrent het gedeeltelijk of geheel (niet) openbaarmaken en verspreiden van zijn/haar inzending berusten bij De Video van Sint B.V..

12.9 De deelnemer ontvangt voor bovengenoemde toestemming, overdracht en exploitatie van zijn/ haar inzending geen vergoeding. De 3 winnende inzendingen ontvangen eenmalig een Sinterklaas prijzenpakket.

12.10 Deze voorwaarden voor deelname en interactie met Video van Sint zijn als zodanig niet juridisch bindend.

Artikel 13 - Foto upload

13.1 Tijdens het bestelproces krijgt de klant de optie om één of meerdere foto's te uploaden, welke zullen worden verwerkt en getoond in het persoonlijke videobericht.

13.2 Door het uploaden van de foto(s), worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop -voor zover deze bij de deelnemer berusten- overgedragen aan De Video van Sint B.V.. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de inzending niet mogelijk is, verstrekt de deelnemer hierbij aan De Video van Sint B.V. een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de foto(s). Hierbij doet de deelnemer jegens De Video van Sint B.V. afstand van alle eventuele aan de klant toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

13.3 De klant dient zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content (teksten, video's, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun foto(s). De Video van Sint B.V. is voor deze Videowedstrijd gevrijwaard van eventuele claims van derden.

13.4 De klant geeft door zijn/haar deelname toestemming dat ingezonden video's geheel of gedeeltelijk kunnen worden bewerkt.

Refund- en geschillenpolicy eenmalige incasso

Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen met Video van Sint op 033-2024409 of info@videovansint.nl, u kunt dan binnen 1 werkdag een inhoudelijke reactie ontvangen. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag gelijk terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met 033-2024409 of info@videovansint.nl

Video van Sint kortingscodes

Zoek je naar kortingscodes of actiecodes van Video van Sint? Bij ons vind je alle actuele Video van Sint kortingscodes en aanbiedingen, waarmee je vaak kunt besparen op je online aankopen. Onze kortingscodes worden continu bijgewerkt. Mocht je geen code vinden, check de site dan na een paar uur opnieuw. In het overzicht zie je alle aanbiedingen, acties en kortingen van Video van Sint overzichtelijk gerangschikt op relevantie en populariteit, zodat je altijd de meest gebruikte kortingen bovenaan ziet. Dit overzicht wordt elk uur geactualiseerd.

Kortingscodes voor onze bezoekers

Wij willen onze bezoekers zo goed mogelijk helpen om snel en eenvoudig de juiste korting of kortingsbon te vinden bij zoveel mogelijk webwinkels in Nederland. Naast Video van Sint hebben wij meer dan 1500 andere webshops in Nederland met een ruim aanbod aan kortingscodes, aanbiedingen en actiecodes. Er zijn verschillende soorten kortingscodes beschikbaar, zoals 'gratis verzending' of een percentage korting op je bestelling. Sommige kortingscodes zijn voor een specifiek product, terwijl andere korting geven op het gehele assortiment. Elke dag vind je nieuwe promotiecodes die door webshops worden aangeboden, en wij zorgen ervoor dat ze op onze website worden gepubliceerd!

De meeste kortingscodes zijn te gebruiken in Nederland, maar we bieden ook actiecodes en aanbiedingen van winkels en merken uit de rest van Europa, China en de Verenigde Staten. Kortingscouponcodes.nl werkt samen met kortingscodesites uit Spanje, Duitsland, Italië, België, Brazilië en Amerika. Zo vind je wereldwijd de beste deals!

Om het onze bezoekers zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij de kortingscodes van Video van Sint exclusief geselecteerd. Zo vind je sneller alle beschikbare kortingscodes. Voor je iets bestelt bij Video van Sint, raden we je aan eerst een kortingscode of aanbieding van onze website te gebruiken, zodat je nog meer kunt besparen op je online aankopen. En het beste van alles? Al onze kortingscodes zijn volledig GRATIS te gebruiken!

Registreren is niet nodig

Je hoeft je niet te registreren op kortingscouponcodes.nl om Video van Sint kortingscodes te gebruiken, maar we raden je wel aan je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Zo ontvang je als eerste de nieuwste kortingscodes, aanbiedingen en speciale deals direct in je mailbox. We selecteren alle webwinkels die kortstondige acties of speciale kortingscodes aanbieden voor de nieuwsbrief, zodat je ook kennis kunt maken met nieuwe webwinkels.

Wat is een Video van Sint kortingscode?

Een kortingscode van Video van Sint is een combinatie van cijfers en letters die je kunt gebruiken om korting te krijgen op je bestelling bij Video van Sint. Deze codes worden ook wel actiecode, promotiecode, promocode of voucher genoemd. Webwinkels wereldwijd gebruiken dit soort codes om hun klanten korting te geven op bepaalde producten of bestellingen.

Hoe gebruik ik een Video van Sint kortingscode?

Een actiecode of promotiecode van Video van Sint kan op twee manieren worden gebruikt. De eerste manier is door te klikken op "BEKIJK CODE", de code te kopiëren en deze vervolgens in het winkelwagentje van de webshop te plakken. De tweede manier is door te klikken op "BEKIJK AANBIEDING", waarna je direct naar de webshop wordt doorgestuurd en de korting automatisch wordt toegepast.

Veelgestelde vragen

Zijn er kortingscodes beschikbaar voor Video van Sint?

Op dit moment zijn er codes beschikbaar en 4 aanbiedingen bij Video van Sint.

Hoeveel voordeel kan ik krijgen bij Video van Sint?

In de afgelopen 30 dagen hebben 783 bezoekers gemiddeld €15.00 bespaard bij Video van Sint. Er zijn soms ook acties voor gratis verzending actief.

Hoe kan ik een kortingscode van Video van Sint verzilveren?

Om een coupon van Video van Sint te gebruiken, kopieer je de code met de muis en tijdens het uitchecken plak je de code in het desbetreffende veld. Let wel, dat kortingsbonnen soms niet bij alle bestellingen werkt. Soms kun je de coupon ook verzilveren bij de fysieke winkel.

Hoeveel aanbiedingen heeft Video van Sint gemiddeld?

Er zijn vandaag codes beschikbaar en 4 aanbiedingen bij Video van Sint. Gemiddeld heeft Video van Sint 4 coupons en/of acties online

Zijn de kortingen geldig voor alles op Video van Sint?

Je kan geld besparen bij Video van Sint door een van de huidige coupons Video van Sint van kortingscouponcodes.nl te gebruiken. Op dit moment kunt u maximaal €15.00 besparen.

Tot wanneer zijn de kortingen geldig op Video van Sint?

Elke promotiecode van Video van Sint, heeft een vervaldatum, de code kan alleen voor deze datum verzilverd worden. Sommige Video van Sint aanbiedingen hebben geen vervaldatum, dan is de promotiecode geldig totdat Video van Sint geen voorraad meer heeft van dit artikel.

©2024 Auteursrechten voorbehouden, reproductie van de gehele of gedeeltelijke inhoud zonder toestemming van de auteur verboden!

Kortingen bij Video van Sint

 1. Algemene Voorwaarden
 2. Artikel 1 - Definities
 3. Artikel 2 - Gegevens De Video van Sint B.V.
 4. Artikel 3 - Toepasselijkheid
 5. Artikel 4 - Het aanbod
 6. Artikel 5 - De Overeenkomst
 7. Artikel 6 - Betaling
 8. Artikel 7 - Levering en uitvoering
 9. Artikel 8 - Intellectueel Eigendom
 10. Artikel 9 - privacy en gebruikersvoorwaarden
 11. Artikel 10 - Klachtenregeling; geschillen
 12. Artikel 11 - Klanten actie

Profiteer van extra korting met een Video van Sint kortingscode

Video van Sint is een persoonlijk videobericht van Sinterklaas die jij zelf samenstelt! Je geeft de gegevens op van je kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes of iemand anders die je wilt verrassen. Sint noemt je naam! Je vermeld per persoon o.a. de roepnaam, leeftijd en kiest daarbij uit meer dan 300 nieuwe onderwerpen zoals `In je eigen bedje slapen` en `Je doet goed je best op school` waar Sint uitgebreid over verteld. Je geeft de gegevens op van je kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes of iemand anders die je wilt verrassen. Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt in een video van ongeveer 14 minuten. Dit jaar staat het nieuwe avontuur helemaal in het teken van Sinterklaas en de Supersonische Pietenhulp!

Statistieken

TOP20 Kortingen Meest gebruikte codes Kortingen die bijna aflopen Kortingscodes met gratis levering Speciale kortingscodes Winkels met de meeste kortingen

Bespaar tot €15.00 korting bij Video van Sint

🌐 https://www.videovansint.nl

Actuele Video van Sint Kortingen

Kortingscodes4
Beste korting€15.00
Werkende kortingen0
Ingewisselde codes783

Top winkels

Onze partnerwinkels

kortingscouponcodes.nl verdient een commissie wanneer bezoekers na een bezoek aan ons platform bij onze partnerwinkels winkelen. De prijs voor onze klanten, u dus, verandert niet! Voor onze inspanningen ontvangen wij slechts een kleine commissie die de partnerwinkel overneemt.